Algemene Ledenvergadering

06 oktober 2020

Uitnodiging voor de ALV

Aan alle stemgerechtigde Vormerleden

Wijchen, oktober 2020

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  

Datum                       :    Dinsdag 20 oktober 2020

Locatie                      :    Online vergadering via www.online-alv.nl

Aanvangstijd             :    19.45 uur.   

 

In verband met Corona is het niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden. We hebben bij online-alv.nl een goede mogelijkheid gevonden om de vergadering digitaal te houden. Over de wijze van inloggen krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.

Tijdens de ALV gaat het licht op de banen uit, zodat iedereen mee kan beslissen over belangrijke punten van de vergadering. Al wordt de vergadering dit jaar niet in het clubhuis gehouden toch zal de verlichting op de banen die avond niet branden.

 

De volgende procedure zal worden toegepast:

  1.   Opening
  2.   Vaststelling quorum              

Indien het vereiste quorum conform art. 16 lid 3 van de statuten niet aanwezig is, vindt een 2e vergadering plaats op dezelfde datum en locatie.

              Aanvangstijd: 20.00 uur.  

 

De te behandelen onderwerpen voor beide vergaderingen zijn als volgt:

       1. Vaststelling van de agenda.

       2. Benoeming van de notulencommissie

       3. Bestuur samenstelling

          a.  Aftredende bestuursleden

Volgens rooster zijn de voorzitter, voorzitter TC en voorzitter BC aftredend. Deze plaatsen zijn in het huidige bestuur niet bezet.   

          b.  Verkiezing voorzitter

Het bestuur stelt voor om Bea Schouten te benoemen als voorzitter

          c.  Verkiezing bestuursleden

Het bestuur stelt voor om Marius Hermens als bestuurslid te benoemen

4.  Opmerkingen n.a.v. de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019, goedgekeurd door de notulencommissie. (zie website: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 25 NOVEMBER 2019)

5.  Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering

6.  Verslagen

    a.  Jaarverslag

    b.  Jaarverslag door de diverse commissies (zie website: Jaarverslagen Conmissies)

7.  Structuur Vormer (toelichting zie website)

8.  Financiële zaken

     a.       Verslag Kascommissie

     b.      Rekening en verantwoording over 2019 door de penningmeester (zie website)

     c.       Benoeming kascommissie

     d.      Begroting 2021(zie website)

     e.       Vaststellen contributie 2021       

Indien er over punten van de financieën vragen zijn dan heeft de penningmeester deze graag voor de vergadering, zodat deze dan per mail kunnen worden beantwoord. Vragen kunnen gesteld worden aan [email protected].

9.  Vaststellen diverse reglementen

     a.       Veilig & vertrouwd sporten (vertrouwenspersoon) (toelichting zie website)

     b.      AVG (zie document: privacyverklaring Vormer)

     c.       Vormer rookvrij (toelichting zie website)

10.  Bestuursmededelingen

11.  Rondvraag

12.  Sluiting  

De bijlagen staan op het beveiligde deel van de site van Vormer www.vormer.nl Inloggen kan door op “Mijn Club” te klikken en het bondsnummer en wachtwoord in te vullen. Ben je het wachtwoord vergeten, klik dan ´Wachtwoord vergeten?´ aan en je krijgt op het door jou aangegeven emailadres een nieuw wachtwoord toegezonden.

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder LTV Vormer – Bestuur en beleid – ALV de bijlagen waarna verwezen wordt.

Als het niet lukt, mail dan naar [email protected]  

Indien u nu al vragen hebt betreffende een onderwerp stuur deze dan alvast per mail naar het secretariaat, zodat ze tijdens de vergadering behandeld kunnen worden. Dit moet uiterlijk vóór zondag 18 oktober 2020 gedaan worden.  

Toelichting op de punt 1: De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen  

Toelichting op de punt 3b en 3c: Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door vijf seniorleden en/of ereleden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij het secretariaat van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.  

                                                                         

Namens het bestuur,                                                             

Jaap Stienstra    

Nieuwscategorieën