Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN.

Artikel 1
1.1 De leden zijn verplicht de in de statuten en in dit Huishoudelijk Reglement opgenomen bepalingen zo goed mogelijk na te leven en zich te onthouden van enigerlei gedragingen welke de goede naam van de vereniging zouden kunnen schaden.
1.2. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de verdere bepalingen en reglementen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur; voorts dienen de aanwijzingen van de Technische Commissie en de baankommissarissen correct opgevolgd te worden.
1.3. Gelijke verplichtingen als sub. 2 gelden mutatis mutandis wanneer men namens de vereniging elders de tennissport beoefent.

Artikel 2
2.1 De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan het secretariaat van de vereniging door te geven.
2.2 Zij zijn tevens verplicht de contributie en indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 15 januari van het desbetreffende verenigingsjaar. De betaling van de contributie geschiedt door middel van een machtiging tot automatische incasso. Het entreegeld dient te worden betaald bij inlevering van het inschrijfformulier voor het lidmaatschap.
(zin vervallen)
Indien het bestuur overgaat tot het nemen van incassomaatregelen kunnen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van het ingebreke blijvende lid gebracht worden.
2.3 Het bestuur is bevoegd tot het treffen van betalingsregelingen ter zake contributie.

Artikel 3
3.1 De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn, behoudens indien het bestuur in enig geval anders besloten heeft.
3.2 De bestuurs- en commissievergaderingen zijn besloten; bestuur cq. commissies zijn echter bevoegd verenigingsleden en derden tot haar vergaderingen toe te laten.

VERGADERINGEN.

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden in beginsel maandelijks gehouden en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
De voorzitter is bevoegd, d.m.v. zowel een schriftelijke als mondelinge convocatie aan ieder bestuurslid, tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering. Deze convocatie dient tenminste 24 uur voor de datum van de vergadering gedaan te worden.
Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen 7 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
In dit geval wordt de bestuursvergadering bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. Een schriftelijke convocatie kan ook per emailbericht geschieden.

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door vijf seniorleden en/of ereleden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij het secretariaat van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7
Een besluit van of benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, behoudens het bepaalde in artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met tenminste twee/ derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging zijnde.

Artikel 8
De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9
9.1 Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
9.2 De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden door de notulist binnen 4 weken na de betreffende vergadering aan de notulencommissie aangeboden.
De notulencommissie zal, desnodig na overleg met de notulist en vervolgens met de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering, komen tot een voorlopig goedgekeurde versie van de notulen.
Deze notulen worden vervolgens gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het clubblad, waarop de leden in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk bij de notulencommissie te reageren, binnen een termijn van 14 dagen na het verschijnen van het clubblad.
De notulen worden vervolgens goedgekeurd door de notulencommissie en vastgesteld middels ondertekening door de voorzitter en notulist conform het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de Statuten, dit alles binnen een termijn van 4 weken na de verschijndatum van het clubblad.
Bij het ontbreken van eenstemmigheid kan de notulencommissie de door haar gewenste onderdelen aanhouden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die daarover beslist, en voor het overige de notulen goedkeuren waarna voor dit gedeelte vaststelling kan volgen.

COMMISSIES

Artikel 10
10.1 Naast de in Artikel 11 lid 4 van de Statuten bedoelde kascommissie en de in Artikel 15 lid 2 van de Statuten bedoelde notulencommissie kan de Algemene Ledenvergadering voorts instellen een ordecommissie welke haar taak zal vervullen volgens een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld reglement van orde.
10.2 Het reglement van orde zal in ieder geval dienen te bevatten:

a. aantal commissieleden 
b. wijze van verkiezing
c. rooster van aftreden
d. samenstelling van de commissie
e. werkwijze
f. aanstelling en ontslag van baankommissarissen
g. het vernoemen van de reglementen welke door de baankommissarissen dienen te worden gehandhaafd.
10.3 De kascommissie en de notulencommissie, ieder bestaande uit twee leden, worden bij haar benoeming, telkens geldende voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal, bij voorkeur in het volgende verenigingsjaar, door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
10.4 De Algemene Ledenvergadering is bevoegd andere commissies met een onderzoekskarakter in te stellen.
10.5 De in dit artikel bedoelde commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering is te allen tijde bevoegd de leden te ontslaan en door andere te vervangen dan wel de commissie als zodanig te ontbinden.

Artikel 11
11.1 Het bestuur kan algemene commissies instellen voor bestuurlijke uitvoerende taken.
11.2 Het bestuur stelt commissies in voor:
Technische-, jeugd, accommodatie- en baraangelegenheden, evenementen en sponsor/PR.
11.3 De commissies werken onder verantwoordelijkheid van en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Het bestuur kan de leden van de commissies benoemen en ontslaan.
11.4 Het bestuur is bevoegd regels en werkwijze van de commissies te bepalen.

BESLUITVORMING.

Artikel 12
Verlangt een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 13
Indien over personen schriftelijk wordt gestemd geschiedt dit door middel van ongetekende gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien niet op de voorgeschreven wijze van het stembriefje gebruik is gemaakt dan wel daaruit niet eenduidig de strekking van de stem kan worden vastgesteld.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 14
Ingeval van verkiezing van leden in organen van de vereniging wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de Algemene Ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten, huishoudelijk reglement en verdere reglementen is geregeld.
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of elders in dit huishoudelijk reglement anders is bepaald.
Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 15
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend.
Ieder jaar treden op de in artikel 11 lid 3 van de statuten bedoelde jaarvergadering twee bestuursleden af volgens op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding.
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens rooster had moeten aftreden.
Een bestuurslid kan te allen tijde aftreden.

Artikel 16
In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen.
Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar.
Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Artikel 17
Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 18
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c van de statuten wordt gesteld op € 5000,-.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 19
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle Algemene Ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging.
Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen twee weken inzage worden verstrekt.

AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 20
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden:
naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum, geslacht en speelsterkte.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21
Alle leden ontvangen desgewenst van het secretariaat een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 22
De kleuren van L.T.V. Vormer zijn marineblauw op wit fond.

Artikel 23
Aldus vastgesteld door de Algemene Jaarvergadering op 25 maart 2003.