Lesreglement

Alleen leden van L.T.V. Vormer hebben de mogelijkheid om tennisles te volgen, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een speciale actie.

Een lesuur duurt 60 minuten. In deze 60 minuten zit ook een pauze van 10 minuten voor de trainer.
De selectietraining duurt 90 minuten. In deze 90 minuten zit ook een pauze van 15 minuten voor de trainer.

De selectie traint 1 uur en 30 minuten

Er wordt in groepsverband lesgegeven. De indeling van de lessen geschiedt door de trainer in overleg met de trainerscoördinator.

Aanmelden zowel voor senioren als junioren gebeurt schriftelijk, inclusief een eenmalige machtiging voor automatische incasso. Voor jeugdleden moeten de wettelijk verantwoordelijke toestemming verlenen.

Senioren en junioren kunnen zich per serie lessen in het voorjaar en/of najaar inschrijven.

Wanneer in een serie van lessen een les door slechte weersomstandigheden (regen sneeuw of vorst) uitvalt, haalt de trainer de eerste les in, komt de tweede regen les voor rekening van de leerlingen, wordt de derde regen les door de trainer ingehaald, komt de vierde regen les voor rekening van de leerlingen. Alle volgende regenlessen worden ingehaald, of indien er geen inhaaldagen meer mogelijk zijn, financieel gecompenseerd (Er zijn in een serie lessen maximaal 2 regenlessen voor rekening van de leerlingen).

Wanneer door het COVID-19 virus het volgen van tennislessen niet mogelijk is door een (inteligente) lock-down is er een eigen risico van 4 lesweken die voor rekening komen van de leerling. Trainers zullen er alles aan doen om deze lessen zo goed mogelijk in te halen of middels events te compenseren.

Een les waarvan 10 minuten verstreken is geldt als een gegeven training.

Bij jeugd en beginnende volwassenen kan de tennisleraar bij slecht weer een theorieles geven.

De trainer bepaalt of een les wegens weersomstandigheden wel of niet doorgaat.

Wanneer een leraar door ziekte of andere dringende redenen niet kan lesgeven wordt geprobeerd een vervanger te vinden. Indien dit niet lukt worden de leerlingen via een telefoonsysteem of via een e-mail op de hoogte gebracht.

Op de site van Vormer staat een overzicht van de dagen waarop getraind wordt en op welke dagen er eventueel ingehaald wordt.

Wangedrag tijdens de training kan, na waarschuwing, verwijdering van de lessen tot gevolg hebben zonder dat terugbetaling van betaalde lessen zal plaatsvinden.  Dit in overleg met de trainerscoördinator.

Het niet volgen van een of aantal lessen:

Dient u dit voor aanvang bij de trainer te melden.

Kunnen deze in overleg met de trainer, indien er ruimte is bij een andere groep, ingehaald worden.

Kan men zelf voor een vervanger zorgen die de lessen overneemt, Dit kan alleen in overleg en goedkeuring van de trainer. Een vergelijkbare speelsterkte is een van de vereisten!

Kan bij een langere blessure, in overleg met de trainer gekeken worden of de gemiste lessen in een volgende lescyclus worden ingehaald.

Kan men zelf voor een vervanger zorgen die de lessen (in dezelfde lescyclus) overneemt., Dit kan alleen in overleg en goedkeuring van de trainer. Een vergelijkbare speelsterkte is een van de vereisten!

Bij een ernstige blessure, waarbij tennissen niet meer mogelijk is, kan maximaal 50% van het lesgeld van de gemiste lessen teruggestort worden.

Om hiervoor in aanmerking te komen is een DOKTERSVERKLARING NOODZAKELIJK!

Privéles

Privéles kan in de daluren plaatsvinden. Deze mogen alleen door de trainers van L.T.V. Vormer gegeven worden.

Daluren zijn:

Maandag t/m Vrijdag tot 19:00 en weekend.. Met uitzondering van de competitie periode en toernooien.

Na inschrijving dient U ten alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de les nemer.

In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de trainer en trainerscoördinator, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.